Zašto odabrati učenje engleskog jezika za svoje dijete

Brojni roditelji pitaju se kako između brojnih ponuda aktivnosti za djecu kako odabrati idealnu za svoje dijete. Sport, kultura, obrazovanje – sve su to područja koja djeci osiguravaju zabavu, ali i nova znanja i vještine koje ih pripremaju “za život”.

engleski jezik za djecu

Engleski je svakako jedan od njih. Donosimo vam 6 razloga zašto je učenje engleskog od malih nogu važno za djecu i koje im benefite donosi

1. Engleski jezik je globalni jezik: Engleski jezik je jedan od najraširenijih jezika na svijetu i koristi se u mnogim zemljama kao drugi jezik. Ako djeca nauče engleski, moći će lakše komunicirati s ljudima iz drugih zemalja i kultura.

2. Buduće karijere: Poznavanje engleskog jezika otvara mnoge mogućnosti za karijeru u budućnosti. Engleski jezik se često koristi u poslovnim situacijama, kao i u znanosti, tehnologiji i drugim područjima, pa će djeca koja ga nauče biti konkurentnija na tržištu rada.

3. Bolje putovanje: Ako djeca žele putovati u zemlje gdje se govori engleski, poznavanje ovog jezika može im pomoći u snalaženju u novom okruženju i u uživanju u putovanju.

4. Bolja povezanost s drugima: Engleski jezik je jedan od jezika koji se najviše koristi u medijima, umjetnosti i kulturi. Poznavanje engleskog jezika može pomoći djeci u boljem razumijevanju ovih područja i stvaranju veza s drugim ljudima koji dijele iste interese.

5. Razvoj kognitivnih sposobnosti: Učenje engleskog jezika može pomoći u razvoju kognitivnih sposobnosti djece, uključujući pamćenje, logiku i sposobnost rješavanja problema.

6. Učenje engleskog jezika može imati mnoge koristi za djecu, a poznavanje ovog jezika će im otvoriti mnoge mogućnosti u budućnosti. Također, učenje drugog jezika može pomoći djeci u razvijanju tolerancije prema drugim kulturama i povećanju međunarodne svijesti.

Američki institut je škola engleskog jezika koja iz generacije u generaciju oduševljava i roditelje i djecu svojim programima koji osim kvalitetnim gramatičkim i pravopisnim kurikulumom, u svom programu ima zabavne aktivnosti i učenje kroz aktivnosti poput kuhanja, društvenih igara, obilježavanja tematskih dana. Pogledajte njihovu ponudu, odaberite program i uvjerite se sami zašto je Američki institut škola u kojoj djeca odrastaju.

ucenje engleskog jezika

Why choose English language learning for your child

Many parents wonder how to choose the ideal one for their child among the numerous offers of activities for children. Sports, culture, education – these are all areas that provide children with fun, but also new knowledge and skills that prepare them “for life”.
English is certainly one of them. We bring you 6 reasons why learning English from a young age is important for children and what benefits it brings.

English is a global language: English is one of the most widely spoken languages in the world and is used in many countries as a second language. If children learn English, they will be able to communicate more easily with people from other countries and cultures.

Future careers: Knowing English opens up many career opportunities in the future. English is often used in business situations, as well as in science, technology and other fields, so children who learn it will be more competitive in the job market.

Better travel: If children want to travel to countries where English is spoken, knowing this language can help them navigate the new environment and enjoy the trip.

Better connection with others: English is one of the most used languages in media, art and culture. Knowing English can help children better understand these areas and make connections with other people who share the same interests.

Development of cognitive abilities: Learning English can help develop children’s cognitive abilities, including memory, logic and problem-solving abilities.

Learning English can have many benefits for children, and knowing this language will open up many opportunities for them in the future. Also, learning a second language can help children develop tolerance towards other cultures and increase international awareness.

The American Institute is an English language school that delights both parents and children from generation to generation with its programs, which, in addition to a high-quality grammar and spelling curriculum, have fun activities and learning through activities such as cooking, social games, celebrating theme days. Look at their offer, choose a program and see for yourself why the American Institute is a school where children grow up.